Image Alt

Condicions d’ús

CONDICIONS GENERALS

Les presents Condicions Generals d’ ús regulen l’ utilització del lloc web del “VIDBERTUS.com” , així com les condicions de compra de productes a través d’ aquest lloc Web propietat de David Rovira Minguella.

David Rovira Minguella proporciona informació sobre productes dels seus proveïdors, podent realitzar la compra a través d’aquest medi. Les persones que naveguin pel Lloc web, així como adquireixin o Productes podran fer-ho mitjançant l’ obtenció de la condició “Usuari registrat”, que s’ obté al complimentar el formulari de registre, acceptant les presents condicions d’ ús i privacitat.

Tot usuari registrat que accedeixi al Lloc Web i adquireixi els productes que s’ ofereixen ha de ser major de 18 anys amb suficient capacitat legal per celebrar contractes i assumir obligacions.

USUARI REGISTRAT

Tota persona que ho desitgi i que sigui major de 18 anys amb suficient capacitat d’ obrar pot crear la seva pròpia compte, introduint la totalitat de les dades que es sol·liciten en l’ apartat de “Registre”.

L’ usuari amb la seva complementació declara que totes les dades que ha facilitat son certes, que corresponen a la seva persona i que ha acceptat les condicions detallades en aquest text i en l avís general.

L’ usuari, una vegada complimentat el procediment podrà accedir a la seva àrea personal , on podrà visionar el històric de comandes i el detall de les seves transaccions així com les seves dades de caràcter personal, podent realitzar quantes modificacions consideri pertinents així com donar de baixa el compte personal creat.

L’ usuari escollirà una contrasenya per autentificar la seva identitat en el moment d’ accedir a la web; tenint l’ obligació de custodiar la contrasenya de forma confidencial i no compartint-la amb tercers; podent en tot cas modificar-la quan així ho consideri i en el supòsit que consideri que pot ser compartida per altres usuaris havent de fer-ho de forma immediata.

PROCEDIMIENT DE COMPRA i PAGAMENT

En el lloc web es descriu les condicions de cada un dels productes oferts així com les seves característiques,

Una vegada seleccionat el producte que es vol adquirir, aquest podrà ser abonat per transferència bancària, targeta de crèdit o pel sistema Pay Pal:

Si el pagament es realitza mitjançant transferència bancària, una vegada es rebi la confirmació per l’ entitat bancària de que el pagament s’ ha realitzat de forma correcte; s’ entendrà el perfeccionament del contracte.
Si es desitja realitzar el pagament per targeta bancària, el lloc web realitzarà un redirigiment a una plataforma de pagament, que funciona amb les màximes mesures de seguretat disponible en el sector a traves d’ un servidor segur utilizant el protocol SLL; sense que en cap cas David Rovira Minguella que en emmagatzemi aquestes dades sen tan sols accessibles per l’empresa que ofereix la plataforma de pagament, qui informarà i abonarà a David Rovira Minguella el correcte pagament o incidència produïda en les mateixes.
Si el pagament es realitza per plataforma Pay Pal; es remetrà a la plataforma d’aquest mitjà de pagament, havent l’ usuari accedir a la seva compte i finalitzar el pagament, segons les instruccions de la pròpia plataforma, qui informarà i abonarà a David Rovira Minguella el correcte pagament o incidència produïda en les mateixes.
Una vegada comprovat i havent estat informat de que el procediment de pagament s’ ha realitzat de forma satisfactòria, David Rovira Minguella emetrà el corresponent comprovant de compra a la adreça de correu electrònic facilitada pel Client – Usuari. En cap cas, David Rovira Minguella remetrà el comprovant pel altre mitjà diferent al correu electrònic. El client s’haurà de posar en contacte amb el nostre departament d’ atenció al client si en el termini de 48 hores no ho ha rebut. L’ hi recomanem que prèviament comprovi totes les carpetes del seu correu, incloent la del correu no desitjat.

El producte serà enviat pel servei de missatgeria que David Rovira Minguella té contractat, en un el període màxim que es detalla en la especificació del producte. S’ entendrà que el producte ha estat correctament entregat quan aquest sigui lliurat en el domicili indicat pel Usuari.- client al efectuar la compra, amb independència de que no sigui la persona que accepta la seva recollida; entenent en tot cas de que es disposa de la autorització del usuari – client per recollir-ho.

DRET DE DESISTIMENT

De conformitat amb la normativa de defensa dels consumidors i els usuaris, una vegada realitzada la compra i rebuda en el domicili indicat en el moment de realitzar la compra, el usuari disposa de 14 dies naturals per exercitar el seu dret de desistiment des de la recepció del producte.

L’ usuari haurà de posar-se en contacte amb l’ empresa a través del següent correu electrònic info@vidbertus.com, manifestat que desitja exercitar el seu dret de desistiment. En aquest moment serà informat del procediment que es realitzarà per recollir els productes; i que una vegada rebuts i verificats que es troben en perfectes condicions, serà quan es retornarà l’import abonat, llevat de les despeses de retorn del producte que s’hagin generat pel desistiment de la compra, que sempre serà a càrrec del client.

Una vegada finalitzat aquest termini, David Rovira Minguella no acceptarà devolucions por desistiment en els productes adquirits.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, sempre i quan no ostenti la condició de consumidor final, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.